2019-2020ko PROBAK

Conservatorio Profesional de Música Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao el 14 de diciembre de 2019, a las 10:00 h .

PROBAKO ORDUTEGIA

10:00 PERKUSIOA, BAXUA-KONTRABAXUA
11:30 SAXOA
13:30 GITARRA

15:30 AHOTSA, PIANOA
16:30 TRONBOIA, TRONPETA
18:00 TXISTUA
18:30 TRIKITIXA, ALBOKA

 

 

IZEN EMATEA ARAUAK

EIJO-n parte hartu ahal izateko, ikasleek, ondorengo baldintzak bete beharko dituzte:

  • Euskal Autonomia Erkidegoko musika zentro batean matrikulatuta egotea (Hezkuntza Departamentuaren menpeko MKP-ak, behar bezala baimendutako zentro arautuak eta urriaren 27ko 289/1992 dekretuaz arautuak dauden EAE-ko Musika Eskolak). Hezkuntza Departamentuaren menpeko MKP-ko eta EAE-ko Musika Eskoletako zentroetan ikasten ari diren ikasleek lehentasuna edukiko dute. Ohiz kanpo, plazaren bat hutsik geratuko balitz, Nafarroako Foru Komunitateko ikasleak onartu daitezke, beraien Komunitateko, behar bezala araututa dagoen, musika zentro baten ikasten ari direla frogatuz gero. 14 eta 14 eta 19 urte bitarteko ikasleek lehentasuna edukiko dute, beti ere, aurtengo 2019-2020 kurtsoan EAE-ko Musika Irakaskuntzako Zentro batean matrikulatuta egon beharko dira.

EIJO 2019/2020 deialdiko helburua Big Band bat sortzea izango da hurrengo instrumentuekin: Saxofoiak, Tronboiak, Tronpetak, Pianoa, Kitarra, Baxu Elektrikoa, Contrabaxua, Bateria, Perkusioa, Ahotsa, Trikitixa, Txistua, Alboka eta Txalaparta.

Ikaslegoak, sinatu behar duen idatzi baten bitartez, EIJO – 2019/20 proiektuko entsegu eta kontzertu guztietara joateko konpromezua hartzen du.

EPEA

Frogak 2019ko Abenduaren 14ean, larunbatean, goizeko 9:00etan. Frogak, Bilboko Juan Crisóstomo de Arriaga Kontserbatorio profesionalean egingo dira. Izena ematea 2019ko abenduaren 6a baino lehen egin behar da.

IZENA EMATEA

On line INPRIMAKIA

FROGETAN AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

NAN, pasaporte edo jaiotza-ziurtagiriaren fotokopia.
EAE-ko Kontserbatorio edo Musika Eskolaren baten matrikulatuta zaudela azaltzen duen ziurtagiria.

FROGERI BURUZKO GOGOETAK

EIJO-ko frogetara aurkezten diren saxofoi, tronpeta eta tronboiak hurrengo froga instrumentalak burutu beharko dituzte:
1. Froga: Abestia + Soloa; 2. Froga: Errepertorio Orkestrala; 3. Froga: Transkripzioa.
* Ahotseko frogarako hautagaiak 1. Frogan agertzen diren zerrendatik 2 Standard aukeratu beharko dituzte baina ez dituzte 2. eta 3. frogak burutuko.
* Sekzio Erritmiko frogarako hautagaiak 1. eta 2. frogak burutu beharko dituzte baina ez dute 3. froga egin beharko.
* Instrumentu autoktonoek 4. Froga bakarrik burutuko dute.

dute

1.Froga (Abestia + Soloa)

Hautagai bakoitzak, buruz, hurrengo zerrendako abesti bat aurkeztu beharko du (melodia + inprobisatutako koro bat):

Beautiful Love by King, Young & Alstyne (Audio – Partiturak)

-Autumn Leaves by Joseph Kosma (Audio – Partiturak)

-All of me by G. Marks & S. Simons (Audio – Partiturak)

dute

2. Froga (Errepertorio Orkestrala), abeslariak izan ezik

Hautagai bakoitzak, bere instrumentuarekin, berari dagokion partitura jo beharko du ondoren azaltzen den derrigorrezko Big Band-eko errepertorioko abestian:

-Moten Swing by Benny Moten AUDIO

Errepertorio orkestraleko derrigorrezko abestiaren partiturak:

1st-alto-saxophone: alto-sax_score

1st-tenor-saxophone: tenor_sax_score

baritone-saxophone: baritono_sax_score

1st-trumpet: trompeta_1_score

second-trumpet: trompeta_2_score

first-trombone: trombon_1_score

second-trombone: trombon_2_score

bass-trombone: trombon_4_score

piano: piano_score

guitar: guitar_score

bass: bass_score

drums: drums_score

3. Froga (Transkripzioa), abeslariak eta sekzio erritmikoa izan ezik

SOLOS A TRANSCRIBIR INTERPRETAR SOBRE EL AUDIO ORIGINAL POR LOS VIENTOS – TRANSKRIBATZEKO SOLOAK (HAIZEZKOEK AUDIO ORIGINALAREN GAINETIK JO BEHARKO DUTE):

Saxofoia altua: Alto_sax_Transkripzioa

Saxofoi Tenorra: Tenor_sax_Transkripzioa

Saxofoi Baritonoa: Baritono_sax_Transkripzioa

Tronboia: Tronboi_Transkripzioa

Tronpeta: Tronpeta_Transkripzioa

4. Froga (Instrumentu autoktonoentzat bakarrik)

Cada participante deberá interpretar, con su correspondiente instrumento, 2 temas de libre elección y de diferentes estilos.

Hautagai bakoitzak estilo desberdinetako 2 abesti libre jo beharko ditu bere instrumentuarekin.

 

HORARIO DE LAS PRUEBAS

10:00 PERCUSIÓN, BAJO-CONTRABAJO
11:30 SAXOFONES
13:30 GUITARRA

15:30 VOZ, PIANO
16:30 TROMBÓN, TROMPETA
18:00 TXISTU
18:30 TRIKITIXA, ALBOKA

 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN

Podrán formar parte de la EIJO los alumnos/as que reúnan los siguientes requisitos:

  • Alumnos y alumnas que estén cursando estudios en centros de enseñanzas musicales del País Vasco (CPM dependientes del Departamento de Educación, centros reglados debidamente autorizados, y escuelas de música de la CAPV reguladas mediante DECRETO 289/1992, de 27 de octubre). Se dará prioridad al alumnado que esté cursando estudios en alguno de los CPM dependientes del Departamento de Educación o Escuelas de Música de la CAPV. De forma excepcional, si alguna plaza quedase desierta, podrán admitirse candidatos/as procedentes de la Comunidad Foral de Navarra que acrediten estar cursando estudios de música en centros debidamente autorizados de dicha Comunidad. Tendrá preferencia el alumnado entre 14 y 19 años, y éste deberá estar matriculado, durante el presente curso 2019-2020, en algún Centro de Enseñanza Musical de la CAPV.

La convocatoria EIJO 2019/2020 contempla la formación de una Big Band con los siguientes instrumentos: Saxofón, Trombón, Trompeta, Piano, Guitarra, Bajo Eléctrico, Contrabajo, Batería, Percusión, Voz, Trikitixa, Txistu, Alboka, Txalaparta.

El alumnado deberá comprometerse, mediante la firma de un escrito, a la asistencia a todos los ensayos y conciertos del proyecto EIJO-2019/20.

PLAZO

Todos los alumnos que deseen participar en las pruebas deberán rellenar y enviar el formulario de inscripción antes del 6 de diciembre 2019. Las pruebas se realizarán en el Conservatorio Profesional de Música Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao el 14 de diciembre de 2019, a las 9:00 h .

INSCRIPCIÓN

FORMULARIO on line

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA PRUEBA

Fotocopia del DNI, pasaporte ó certificado de nacimiento.
Certificado de estar matriculado en algún Conservatorio ó Escuela de Música de la CAPV.

ACERCA DE LAS PRUEBAS

Todo el alumnado que se presente a las pruebas EIJO en los instrumentos (saxofón, trompeta, trombón) deberá realizar las siguientes pruebas instrumentales:
Prueba 1: tema + solo; Prueba 2: repertorio orquestal; Prueba 3: transcripción.
* Los candidatos a las pruebas de voz deberán presentar 2 standars de libre elección del listado de la Prueba 1, quedando exentos de realizar las Pruebas 2 y 3
* Los candidatos a las pruebas de sección rítmica realizarán las Pruebas 1 y 2, y quedarán exentos de la Prueba 3
* Los instrumentos autóctonos se presentarán únicamente a la Prueba 4

Prueba 1. (tema + solo)

Cada participante deberá presentar memorizado 1 tema de libre elección (melodía + 1 coro de solo improvisado) de la lista detallada a continuación:

Beautiful Love by King, Young & Alstyne (Audio y Partituras)

-Autumn Leaves by Joseph Kosma (Audio y Partituras)

-All of me by G. Marks & S. Simons (Audio y Partituras)M

Prueba 2. (repertorio orquestal), excepto cantantes

Cada participante deberá interpretar, con su correspondiente instrumento, la partitura obligada del repertorio orquestal (big-band) detalladas a continuación:

-Moten Swing by Benny Moten AUDIO

Partituras de la obra obligada de repertorio orquestal

1st-alto-saxophone: alto-sax_score

1st-tenor-saxophone: tenor_sax_score

baritone-saxophone: baritono_sax_score

1st-trumpet: trompeta_1_score

second-trumpet: trompeta_2_score

first-trombone: trombon_1_score

second-trombone: trombon_2_score

bass-trombone: trombon_4_score

piano: piano_score

guitar: guitar_score

bass: bass_score

drums: drums_score

Prueba 3. (transcripción), excepto cantantes y sección ritmica

SOLOS A TRANSCRIBIR INTERPRETAR SOBRE EL AUDIO ORIGINAL POR LOS VIENTOS – TRANSKRIBATZEKO SOLOAK (HAIZEZKOEK AUDIO ORIGINALAREN GAINETIK JO BEHARKO DUTE):

Saxofón alto: Transcripción_Alto_sax

Saxofón tenor: Transcripción_Tenor_sax

Saxofón barítono:Trancripción_Baritono_sax

Trombón: Transcripción_Trombón

Trompeta: Transcripción_Trompeta

Prueba 4. (exclusiva para instrumentos autóctonos)

Cada participante deberá interpretar, con su correspondiente instrumento, 2 temas de libre elección y de diferentes estilos.

Hautagai bakoitzak estilo desberdinetako 2 abesti libre jo beharko ditu bere instrumentuarekin.